بازدید ناظرین تاسیسات اداره کل نوسازی و تجهیز مدارس استان قم از کارخانه شرکت صنایع نوید موتور

مشاهده همه