مشتریان نیک

پرتال مشتریان نیک شرکت نوید موتور در راستای بهبود و تسهیل پروسه های انجام شده توسط نمایندگان ایجاد شده است .
امکاناتی که در این پرتال در نظر گرفته شده جایگزین مناسبی برای انجام عملیاتی است که به صورت سنتی انجام میگرفته و بهبود بخشیدن به سرعت انجام این عملیات می باشد .
امکان ایجاد سفارش برای نمایندگان ، خرید قطعات توسط تامین کنندگان ، سیستم مکاتبات ، پیشنهادات ، اخبار ، آموزش ها و کنترل ها در سیستم پیش بینی شده است .